การบริการเวชศาสตร์ช่องปาก (ORAL MED)

ช่องปาก

การบริการเวชศาสตร์ช่องปาก (ORAL  MED) ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคในช่องปากและความผิดปกติต่าง ๆ ทั้งส่วนที่เป็นเยื่อเมือกในช่องปาก และฟัน โดยเน้นในเรื่องการให้การวินิจฉัยโรค แลการรักษาโดยการใช้ยา เป็นหลัก ซึ่งก็รวมไปถึงการวินิจฉัยโรคที่พบได้บ่อยในทางทันตกรรมคือโรคฟันผุ โรคปริทันต์อักเสบ รวมไปถึงโรคของเนื้อเยื่ออ่อน และเนื้อเยื่อ แข็งต่างๆ ก่อนที่จะส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อไป นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในงานเวชศาสตร์ช่องปากและผู้ป่วยในงานทันตกรรมบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกร รวมถึงการให้การรักษาเพื่อให้คนไข้สามารถมีสุขลักษณะในช่องปากและการบดเคี้ยวเป็นปกตินั่นเอง